Home  > NEWS  > Enterprise Information  >  A Method For Manufacturing Porous Nano-fibers With Controllable Aperture

A Method For Manufacturing Porous Nano-fibers With Controllable Aperture

2019-01-07
Patent for Invention

Patent for Invention

Title of invention: A method for manufacturing porous nano-fibers with controllable aperture.

Inventor: Ziming Zhu, Zefeng Huang, Yuanxiang Xia, Zunwei Wen, Chen Mei, Chuanyu Jiang, Sheng Wang, Xinli Wang

Chat Online 编辑模式下无法使用
Chat Online inputting...